Skip to Content
קולקציה חדשה של רקעים לצילום נחתה באתר

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת רקעים לצילום, בדים, פרוות, קורסים, אביזרים/ציוד לצילום וכו׳, והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למייל shirilevi19@gmail.com או בוואטסאפ מס’ 054-9964667.

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

מטעמי נוחות, תקנון האתר מנוסח בלשון זכר אך מיועדות לשני המינים. באתר הקורס התכנים מוצגים בלשון נקבה, אבל מיועדים לשני המינים.

ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא תהיה למשתמשת ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את התקנון ו/או את אתר הקורס, לרבות אך לא רק עיצובו, תכניו והשירותים הניתנים בו ובמסגרתו וכן לערוך את תנאי שימוש אלו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 5 ימים ממועד ההודעה.

מחירי המוצרים כוללים מע״מ, אם חל על פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח.

רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המשתמשת לפי המחירים המעודכנים.

החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

הזמנה ורכישת מוצרים תתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר (“החשבון“) והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה כ”אורחת” (כמפורט להלן). יצירת חשבון באתר היא ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר (“טופס הזמנה“). המשתמשת אחראית באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלה בסודיות מוחלטת. יובהר כי מילוי כל הפרטים לצורך הזמנה באתר, מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

החברה לא תעשה בפרטי המשתמשת כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ללא תקלות, יש למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמשת בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה על כך והוא ידרש למסור אמצעי תשלום חדש / אחר.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות תשלום מקוון זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם המשתמש (באמצעות הפרטים שהזין בעת ההרשמה או ביצוע ההזמנה) לשם השלמת העסקה או ביטולה.

משלוחים: ייתכן וזמני המשלוח עלולים להתארך מעבר למצוין בעמוד התשלום, במשלוחים המיועדים ליישובים קטנים או מרוחקים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

  1. ניתן לבטל הזמנה שנעשתה באתר האינטרנט, כל עוד לא נשלחו המוצרים על ידי החברה אל הכתובת שנמסרה. ההודעה על ביטול ההזמנה תעשה טלפונית.

    מוצר אשר הגיע לבית הלקוח ולא נעשה בו שימוש והוא שלם באריזתו המקורית, ניתן להחזיר לחברה, מלבד רקעים לצילום וקורס דיגיטלי (לא תתאפשר החזרה/החלפה), תוך 14 יום ע”י משלוח אל החברה (המשלוח ישולם ויבוצע ע”י הלקוח). האחריות להחזרת המוצר בשלמותו, באופן תקין חלה על הלקוח המזמין.כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר.

    אם המוצר נמסר ללקוח , דמי המשלוח לא יוחזרו גם במקרה של ביטול העסקה או החזרת הפריט.

2. על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי המשתמשת בקשר עם העסקה. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר בתיאום מראש. 

3. זיכוי כספי ייעשה עד 14 ימי עסקים באמצעות החזר שיועבר לכרטיס האשראי, או בצורת גיפט קארד למימוש באתר . משתמש אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס “דיירקט”, ביטול העסקה מתבצע ידנית ולכן יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך. כמו כן, ניתן לבקש באופן מפורש לקבל זיכוי לרכישה באתר חלף ההחזר הכספי.

4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.

5. החברה תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.

6. במידה והלקוח ביצע הזמנה באתר ע״י גיפטקארד ולאחר מכן ביקש להחזיר את הפריטים, הזיכוי יינתן באמצעות גיפטקארד ולא באמצעות זיכוי כספי.

 זכויות יוצרים

  1. מלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר המכירה ובקורס הדיגיטלי וכל התכנים והחומרים המצויים בו, לרבות אך לא רק , תוכנות,מוצרים, יישומים, קוד מחשב, כלים טכנולוגיים, עיצובים גרפיים, טקסטים, מוזיקה, קול, סימני מסחר וכל חומר אחר הכלול באתר הקורס, למעט באתרים המקושרים באמצעות קישוריות או האפליקציות המומלצות

במסגרת הקורס, הינם בבעלות בעלת האתר ומוגנות בזכויות יוצרים.

2. למען הסר ספק יובהר, כי אין בשימוש המותר באתר המכירה או בקורס הדיגיטלי ע”י המשתמש ו/או עצם היותו מנוי, כדי להקנות לו זכויות כלשהן באתר הקורס או בחומרים המצויים בה ו/או כדי לפגוע בזכויות הקניין

הרוחני המוקנות לבעלת התאר או לצדדים שלישיים .

3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם, להציג בפומבי, לשנות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש אחר, מסחרי או לא מסחרי, בכל חלק מחלקיו של אתר הקורס או מהתכנים המוצגים לך באתר
הקורס, או לבצע כל פעולה אשר יש בה פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר או של צדדים שלישיים, אלא בהסכמתה המפורשת מראש ובכתב של בעלת האתר ו/או מבעל הזכויות, לפי העניין.

4.המשתמש יהיה אחראי וישפה את בעלת האתר, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שנגרם לה בגין הפרת הוראות סעיף זה

 צור קשר

ככל שיש לך שאלות כלשהן או תהיות לגבי התקנון שלעיל או בכל הנוגע למידע האישי אודותיך, הנך מוזמן ליצור קשר באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת: shirilevi19@gmail.com .

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן